Om Kulturfasader

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kulturfasader skapat 104 blogginlägg för.

Vikavägen 4, Bromma

Projektbeskrivning

Rengöring och målning av tak. Nytt altanvirke på balkonger. Omläggning samt fogning av skifferplattor på trappor. Laga samt måla sockel och murar. Slipning och målning av trästaket. Slipning och inoljning av dörrar. Tvätt och inoljning av altan. Ny infravärme på terrass.

Historia

Adress: Vikavähen 4, Bromma

Beställare: Richard Lind

Tidsperiod: Våren/Sommaren 2018

Tornspira från Riddarholmskyrkan, Tekniska Museet, Stockholm

Projektbeskrivning

Byte av trasiga tegelstenar samt omfogning.

Historia

När Riddarholmskyrkan brann 1835 och spiran som var en träkonstruktion förstördes, tog Samuel Owen initiativ till att spiran skulle uppföras av gjutjärn. De första förslagen skissades av skulptören professor Erik Gustaf Göthe och omarbetades av arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson, “gardinerna” på spiran ritades av arkitekten Axel Nyström. Spirorna göts i moduler vid Åkers styckebruk 1839, av järn som framställts av sjömalm vid Åminne Bruk i Småland. De monterades under ledning av Moberg samma år. Kunskapen om orsaker till korrosion var begränsade vid tiden. Enligt beställningen skulle delarna monteras med blypackningar som mellanlägg, men dessa ersattes med ett “järncement” av svavel, salmiak och borrspån. Detta påskyndade korrosionen vid fuktig väderlek och 1965 hade angreppen blivit så omfattande att de fyra hörnspirorna och även huvudspiran måste tas ned för utbyte av skadade delar. Tekniska museet fick i samband med detta en av hörnspirorna i gåva av Kungliga Byggnadsstyrelsen.

https://digitaltmuseum.se/021026334090/tornspira

Adress: Museivägen 7, Stockholm

Beställare: Tekniska Museet

Byggår: 1839

Tidsperiod: Våren 2018

Restaurangen, Tekniska Museet, Stockholm

Projektbeskrivning

Fasadrenovering av restaurangen på Tekniska museet, ytputsen blästrades. Upplagning av kalkbruk samt avfärgning med kalkfärg. Målning av fönster och dörrar.

Historia

Byggnaden gestaltades av arkitekten Ragnar Hjorth i stram funktionalism och uppfördes av Arcus AB i betong på en stomme av stålbalkar. Huvudbyggnadens fasader är ljusputsade och entrésidan domineras av ett stort fönsterparti i två våningar. Takvåningen är indragen och här fanns ursprungligen en restaurang och bostad för museichefen. Tekniska utrymmen som hissar och pannrum gjordes synliga för besökaren genom stora glaspartier och fick så en pedagogisk funktion. Byggnaden stod klar 1936 och omges av två stallbyggnader och ett ridhus som uppförts för Livregementets dragonkår år 1881. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_museet

Adress: Museivägen 7, Stockholm

Beställare: Dzevad Subasic, Tekniska Museet

Byggår: 1881

Tidsperiod: Våren 2018

Fersenska Terrassen 6, Stockholm

Projektbeskrivning

Dålig puts lagades med kalkbruk. Ornament och stuck målades med linoljefärg. Järnornament och räcken samt plåtar slipades och grundades med blymönja innan linoljefärgen. Fasaderna kalkades med våtsläkt gotlandskalk. Fönsterbågar plockades ur och kördes till verkstad. Karmar slipades och målades på plats.

Historia

Palatsets äldsta delar grundlades år 1634 som Kronans amiralitetshus. Det var en ståtlig byggnad som var tre våningar högt och som byggdes av murarmästaren Hans Ferster, nyligen inflyttad från Tyskland. Huset donerades kort därefter av drottning Kristina till riksstallmästaren Hans Wachtmeister af Björkö som påbörjade arbetet med att förvandla huset till ett beboeligt barockpalats. Det Wachtmeisterska palatset syns i Suecia-verket på planscherna över Makalös, nummer 39 och 40.

Här bodde från mitten av 1700-talet den grevliga familjen von Fersen efter vilken palatset fått sitt namn. Det gamla Wachtmeisterska palatset byggdes då också om under ledning av arkitekten Carl Hårleman. Louise von Fersen, gift med greve August Gyldenstolpe, var den sista ägaren inom ätten von Fersen.

Fastigheten såldes1865 till byggmästaren Johan Andersson av vilken den förmögne industrimannen Nils Georg Sörensen 1872 köpte det gamla Fersenska palatset. Sörensen anlitade 1881 arkitekten Adolf Emil Melander för modernisering av palatset, och arkitekten och överintendenten Helgo Zettervall medverkade till utformningen av fasaden. Huset om- och tillbyggdes till hyrespalats i nyrenässans.

Adress: Blasieholmstorg 11 Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Byggår: 1800-talet

Tidsperiod: Vår-sommar 2017

Nybrokajen 15, Stockholm

Projektbeskrivning

Fasaden lagades med hydrauliskt kalkbruk och målades med linoljefärg. Balkongerna fick nytt tätskikt. Järnbalustrader på balkonger grundades med blymönja innan linoljan. Fönsterbågar och karm slipades rena från färg och målades. Gammal färg på plåtar skrapades/slipades bort för att sedan grundas med rostkyddsfärg. Sockeln av sten blästrades försiktigt.

Historia

Nybrokajen 15, är ett elegant putsat hus från 1882 och påminner om ett litet privatpalats. Fasaden är detaljerad utan att verka överlastad. Ritat av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien som bland annat ritat monumentalbyggnader som Grand Hotell och Gamla Jernkontoret.
Se mer om bröderna Kumlien här: https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0013577_01.pdf

Adress: Nybrokajen 15, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Tidsperiod: Hösten 2017

Brf. Krigsmanskassan, Djurgården, Stockholm

Projektbeskrivning

Träfasader borstades rena från färg och målades med Falu Rödfärg samt linoljefärg. Dåligt trä byttes ut.

Historia

Kort om fastigheten Bebyggelsen inom fastigheten bestod ursprungligen av två fastigheter med hus uppförda vid olika tillfällen. Det faluröda huset mot Breda gatan, Mastmakare Lunds hus, uppfördes som bostadshus i ett plan redan 1736 och det byggdes på med ytterligare en våning under 1800-talets mitt. Det reveterade gula huset, Djurgårdsbageriet, och de faluröda uthusen på gården uppfördes 1852. Under 1900-talet har relativt få förändringar genomförts på fastigheten, varför 1800-tals karaktären hos bebyggelsen i huvudsak fortfarande är bibehållen.

Adress: Långa gatan 12, Stockholm

Beställare: Brf. Krigsmanskassan 10, Annika Lönn

Byggår: 1736

Tidsperiod: Vår 2017

Ladugårdsbron 12, Stockholm

Projektbeskrivning

Putslagning med hydrauliskt kalkbruk. Avfärgning med kalkfärg special från Målarkalk. Teakfönster slipas och sedan sicklas. Trälagas och nya droppnäsor monteras innan inoljning med UVR Benar från Jotun. Övriga fönster målades med Alcro Bestå. Nya markiser monterades.

Historia

Adress: Blasieholmstorg 12, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Byggår: 1900-talet

Tidsperiod: Vår-sommar 2017

Bollhusgränd 6-8, Gamla stan, Stockholm

Projektbeskrivning

Blästring av felaktigt färgskikt. Finputs med kalkbruk. Avfärgning med Kalkfärg Special från målarkalk. Plåt målades med Pentur Kultur. Fönster målades.

Historia

Gatan är uppkallad efter amiralen Staffan Sasse och omnämns 1569 men bytte senare namn till Blasius Dundies gränd. Den fick så småningom namnet Ignatiigränd efter Ignatius Meurer men år 1925 gavs den åter namnet Staffan Sasses gränd. Väster om Staffan Sasses gränd finns även en annan av Sasses vapenbröder, Peder Fredag som gav namn åt Peder Fredags gränd,

  • Nr 8 har en portal som kallas Rosenporten och är daterad till 1580-talet. Karin Månsdotter uppges ha bott här.[1]
  • Nr 6 som är dekorerad med en lagerkrans och druvklasar är från 1600 -1700-talet.

Adress: Bollhusgränd 6-8 samt Staffans Sasses gränd 6-8

Beställare: Lars Lönndahl

Byggår: 1580-talet

Tidsperiod: Hösten 2016

Vånga Kyrka, Skärblacka

Projektbeskrivning

Förgyllning av kors och kula. Ny kopparplåt på torntak. Nya fotrännor i plåt på långskeppet. Fönster restaureras, målas med linoljefärg. Fasad upplagas med kalkbruk och avfärgas med Keim silikatfärg.1

Historia

Adress: Vånga Kyrka, Skärblacka

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings kyrkliga samfällighet

Byggår: 1962

Tidsperiod: Sommaren 2016

Banvägen 21, Lidingö

Projektbeskrivning

Befintliga balkongplattor av betong bilades ned. Nya balkongplattor gjutna. Fasad upplagas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg.

Historia

Adress: Banvägen 21, Lidingö

Beställare: Brf Breviksblocket

Byggår: 1914

Tidsperiod: Våren-sommaren 2016

Till toppen