Arbetsmiljöpolicy

Svenska Kulturfasaders arbetsmiljöpolicy är att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga säkerhet och medverka till trygghet och trivsel i arbetet. 

En bra dag på jobbet innebär för oss, bra balans mellan människa, maskin och organisation.

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt samt ur ett socialt perspektiv. 

  • Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS
  • Varje medarbetare skall ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.
  • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende mot varandra i en öppen dialog.
  • Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljörisker skall rapporteras.
  • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
  • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a brister i arbetsmiljön.
  • Platschefen ska ha kompetens, resurser samt befogenhet att lösa arbetsmiljöfrågor.
  • Personliga skyddsutrustningar skall finnas och användas.

Alla har ett ansvar att påverka och delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.