Arbetsmiljö

Vi upprättar eller tar över och uppdaterar Arbetsmiljöplan. Riskanalys med riskhantering görs för varje projekt.

Svenska Kulturfasaders arbetsmiljöpolicy är att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga säkerhet och medverka till trygghet och trivsel i arbetet.

En bra dag på jobbet innebär för oss, bra balans mellan människa, maskin och organisation.

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl ur fysiskt, psykiskt samt ur ett socialt perspektiv.

  • Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS
  • Varje medarbetare skall ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.
  • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende mot varandra i en öppen dialog.
  • Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljörisker skall rapporteras.
  • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
  • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a brister i arbetsmiljön.
  • Platschefen ska ha kompetens, resurser samt befogenhet att lösa arbetsmiljöfrågor.
  • Personliga skyddsutrustningar skall finnas och användas.

Alla har ett ansvar att påverka och delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.