Arbetsmiljöpolicy

 En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Svenska Kulturfasader AB.

Målsättningen med Svenska Kulturfasaders arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande, stimulerande och säker för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör. Genom Svenska Kulturfasaders friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare för att främja sin egen hälsa.

Svenska kulturfasaders riktlinjer:

 • Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS
 • Varje medarbetare skall ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.
 • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende mot varandra i en öppen dialog.
 • Vid nyanställningar ar både kvinnliga och manliga sökande välkomna.
 • Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljörisker skall rapporteras.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
 • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a brister i arbetsmiljön.
 • Platschefen ska ha kompetens, resurser samt befogenhet att lösa arbetsmiljöfrågor.
 • Nyanställda ska få erforderlig information och utbildning i arbetsmiljöfrågor.
 • Personliga skyddsutrustningar skall finnas och användas.
 • Ett aktivt friskvårdsprogram och rehabiliteringsarbete skal bedrivas.
 • Vi skall göra vår arbetsmiljöpolicy känd bland våra beställare , medarbetare samt leverantörer.

VD:n Har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvar för arbetsmiljöuppgifter till personer i organisationen.