Projektbeskrivning

Vi fick fick det stora förtroendet att restaurera Vaxholms Kastell, Västra Linjen. Vi bilade ned befintligt cementhaltigt putsbruk och putsade nytt med kalkbruk, därefter avfärgades fasaden med kalkfärg. Fredsvåningens träpanel målades med linoljefärg.

Historia

Vaxholms fästnings historia inleddes i början av 1500-talet med ett blockhus på Vaxholmen, byggt av riksföreståndaren Svante Nilsson Sture. I enlighet med Riksdagens beslut i Västerås 1544 uppdrog Gustav Vasa 1548 åt ståthållaren på Stockholms slott att uppföra en ny och kraftigare fästning, samt att blockera sundet Oxdjupet med sten.

Fästningen har vid två tillfällen slagit tillbaka angrepp mot Stockholm. Första gången var 1612 då danskarna anföll och andra gången 1719 då ryssarna härjade i Stockholms skärgård.

Den gamla fästningen revs och ersattes med det nuvarande Kastellet 1833-1863. Den snabba vapenteknologiska utvecklingen gjorde att Kastellets murar inte höll vilket visade sig 1872 då en provskjkutning mot fästningen genomfördes.

1877 koncentrerades försvaret från Vaxholm, till Oxdjupet där Oscar-Fredriksborgs fort uppförts. Vaxholms Kastell fortsatte dock att fungera som ett administrativt centrum, utbildnings- och förläggningsplats för kustartilleriet fram till 2:a världskriget.

Idag fyller Vaxholms Kastell sin roll som museum och traditionsplats. På Kastellet bedriver även företaget Strömma restaurang och konferensverksamhet.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vaxholms_f%C3%A4stning

Adress: Vaxholms Kastell

Beställare: Statens Fastighetsverk, Mathias Von Schlieben

Byggår: 1833 – 1863

Tidsperiod: Våren/Sommaren 2009