Projektbeskrivning

Fasad samt fönsterrestaurering. Vi blästrade bort bef. ytputs samt cementlagningar därefter putsade vi nytt med kalkbruk och avfärgade fasaderna med platsblandad kalkfärg. Vi restaurerade också alla fönster som målades med linoljefärg.

Historia

Redan på 1500-talet fanns bondebruk vid Lövsta. Vid århundradets slut anlades ett kronobruk. Jämte Österby och Gimo utarrenderades Lövsta 1626-27 till Willem de Besche och Louis De Geer. 1643 köpte De Geer bruken. Samtidigt flyttade han till Sverige. Under De Geers ledning utvecklades Lövsta till Sveriges största järnbruk.

Vid Louis De Geers död 1652 övertogs Lövsta av sonen Emanuel. Under dennes tid fick bruket den strikt utlagda plan som i stora drag är bevarad.1719 brändes större delen av bebyggelsen ned. Charles De Geer återuppbyggde bruket efter samma mönster som tidigare. Herrgården med flyglar uppfördes i sten i liknande stil som den nedbrända karolinska herrgården av trä. Parken fick behålla sin 1600-talsutformning. Från återuppbyggnadsskedet härrör större delen av övrig bevarad bebyggelse, bl.a. arbetarbostäder, kapell,kontor och förvaltarebostad. I kapellet finns den märkliga orgel som uppsattes av Johan Niklas Cahman. Av industribebyggelsen finns tyvärr ingenting bevarat. Vallonsmedjan vid bruksdammens norra ände revs kort tid efter järntillverkningens nedläggning 1926.

Vid mitten av 1700-talet gjorde Charles De Geer vissa moderniseringar. Grindar till bruksgatan ritade av Jean Eric Rehn uppsattes. Intill herrgårdskanalen byggdes paviljonger för bibliotek och naturaliekabinett. Rehn ritade också nya inredningar till herrgården. Charles De Geer var också en ryktbar naturvetenskapsman med entomologi som specialitet. Hans omfattande bibliotek är numera delvis förvarat i Uppsala universitet.

Lövsta blev 1730 fidekomiss och var i familjen De Geers ägo till 1986, då Stiftelse Leufsta, bildad av Uppsala läns landsting, länsstyrelsen Uppsala universitet, Tierps kommun och familjen De Geer, inträdde som ägare. Herrgården, vars interiörer är orörda, fungerar nu som museum.

Adress: Lövstabruk

Beställare: Statens Fastighetsverk, Monica Salomon

Byggår: 1727

Tidsperiod: Sommaren 2009